RATOSTOP – пелети 200 gr


Родентецидна примамка под формата на пелети в син цвят.

 

Активно вещество:

Бромадиолон ( N°CAS 28772-56-7)  0.005 g / 100 g.

Съдържа още: Денатониум бензоат 0.001 g / 100 g.

 

Област на приложение:

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за контрол числеността на гризачи – сив плъх, черен плъх и домашна мишка.

За употреба в и около индустриални сгради, складови помещения, ферми, жилищни сгради, къщи, мазета, гаражи, килери.

 

Инструкции, начин на употреба и дози:

Родентицидната примамка под формата на пелети се прилага с точно дозиран по 20 g диспенсър. Примамките от 20 g се поставят в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в околната среда.

Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризаците зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат.

Примамките да не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи.

Норми за приложение:

Кутиите с примамките да се поставят на разстояние 5-10 m една от друга.

За домашна мишка - с диспенсър 2 пъти по 20 g (40 g) на 100 m2.

За сив плъх - три до пет диспенсъра по 20 g (60-100 g) на 100 m2.

За черен плъх - три до пет диспенсъра по 20 g (60-100 g) на 100 m2.

Родентицидната примамка се проверява редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени.

Избягвайте да докосвате продукта с голи ръце и използвайте защитни ръкавици.  Отваряйте вътрешните опаковки внимателно, като пелетите трябва да бъдат поставени в дератизационната кутия според посочените дози за употреба. Не третирайте при наличие на незащитена храна или хранителни продукти.

 

Инструкции за безопасна работа:

Да се носят подходящи ръкавици. Когато се пресипва примамката да се използва противопрахова маска FFP2. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Да се използва само на места недостъпни за деца, домашни животни и нецелеви животни. Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелеви животни, особено на кучета, котки, прасета и домашни птици.

Освен ако не са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице, антикоагулантните родентициди да не се използват като постоянни отровни точки. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни.

Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрели животни.

Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД.

Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да продължи максимум 6 седмици.

Остатъци от неконсумирани и повредени примамки да се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националната законодателство.

Третираните територии трябва да бъдат маркрани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.

Не използвайте дератизационните кутии отново и не ги изхвърляйте в околната среда, а в съответствие с действащите разпоредби.

Внимателно прочетете Информационният лист за безопасност.

 

Опаковка:

100 gr, 200 gr (кутии), 10 kg (кофа)


Preloader

Copyright © VEPCO 2017 Всички права запазени. Предоставената в този сайт информация за всеки продукт е предназначена само за България. Продуктите презентирани тук имат съкратено представяне. Пълното етикетиране се вижда върху самия продукт.