Опровержение

Изключване на отговорност

Въпреки, че този уебсайт е съставен с възможно най-голяма грижа, VEPCO не носи отговорност за преки или косвени щети, които биха могли да възникнат от използването на предоставената тук информация. От съдържанието на този уебсайт не могат да се получат права или претенции.

Валидност на показаните цени

Ако поради явна печатна грешка или техническа неизправност, цената или друго състояние на продукт, или услуга е неправилно показана на този сайт и е поръчана спрямо тази неправилно показана цена, или условия, VEPCO може да откаже да извърши такава поръчка. При неправилно показаната цена или условия. Цените са валидни към момента на публикуване в този сайт, освен ако изрично не е посочено друго.

Информация от трети страни

VEPCO не носи отговорност за съдържанието и/или коректността на текстовете, изображенията или хипервръзките, поставени на този уебсайт от трети страни.

Scroll to Top